ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD står for den engelske betegnelse attention-deficit/hyperactivity disorder og kan på dansk oversættes til en forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. 

Ved ADHD er det, som vi kalder ”hjernens kognitive funktioner” udfordret. Den mentale styring af fokus og tanker samt regulering af følelser og handlinger er ikke udviklet i samme takt eller på samme måde som hos de fleste. Hjernen mangler nogle stoffer til at varetage funktioner, som får hjernens områder til at samarbejde og dermed sikre bl.a. opmærksomhed, koncentration og hukommelse.

Sarah Sophie Hansen Psykologerne i Slotsmøllen

Tegn på du måske har ADHD

Selvom kernevanskelighederne ved ADHD er forstyrrelser i opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet kan ADHD’ens udtryk kan være forskellig fra person til person. Det er meget forskelligt, hvordan den enkeltes liv er påvirket, men en række mulige tegn på ADHD kan være, at du i flere situationer har svært ved:

 • At koncentrere dig i længere tid
 • Sidde stille
 • Huske aftaler
 • Klare forandringer
 • Styre dit temperament
 • Møde til tiden
 • Tålmodighed
 • Komme op om morgenen
 • Komme i seng om aftenen
 • Falde i søvn
 • Komme i gang med en opgave
 • Blive færdig med opgaver
 • Bevare overblikket
 • Modtagere flere beskeder på én gang
 • Tage offentlig transport
 • Bevare venskaber
 • Forstå hvad der sker omkring dig
 • Vente på tur
 • Skrive, læse og regne
 • Have fornemmelse for hvor lang tid ting tager
 • at du bliver hurtig træt
 • at du hurtigt kommer til at kede dig
 • at du er følsom over for stimuli (lyde, lys)
 • at du let bliver afledt
 • at du føler dig rastløs
 • at du kan være impulsiv
 • at du har skiftet uddannelse, job eller partner rigtig mange gange
 • at du bliver hurtigt stresset

Ca. 3/4 af dem der får en ADHD-diagnose kæmper også periodevist med andre psykiske udfordringer. Disse kan være afledt af ADHD’en, og det er ofte disse udfordringer, som er grunden til, at man søger hjælp, fordi de fylder mest.

Det kan f.eks. være: Depression, angst, spiseforstyrrelse, lavt selvværd, adfærdsforstyrrelse, udfordringer med relationer, indlæringsvanskeligheder, misbrug, søvnforstyrrelser eller stressbelastningsreaktion.

ADD -“den stille ADHD”

Der findes også en form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller usynlig, og hvor det primært at opmærksomheden, der er udfordret. Denne form for ADHD kaldes for ADHD med overvejende forekomst af uopmærksomhed, også tidligere kendt som attention deficit disorder (ADD). Hos mennesker med denne form for ADHD kan hyperaktiviteten være en form for indre hyperaktivitet, som f.eks. tankemylder eller en konstant mental stressfølelse, og den er dermed ikke så synlig for andre. Derfor kaldes den også for ”den stille ADHD” og diagnosticeres ofte senere i livet, fordi familiemedlemmer, lærere og pædagoger har sværere ved at få øje på vanskelighederne.  

Som ved ADHD kan ADD se forskellig ud fra person til person og have forskellige sværhedsgrader, men en række mulige tegn på ADD kan være, at du:

 • Har en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og stimuli omkring dig
 • Ofte misser detaljer og laver “sjuskefejl” (eller at du omvendt fortaber dig i detaljer på bekostning af helheden)
 • Har en tendens til at være mentalt fraværende eller distræt ved opgaver eller kontakten til andre mennesker, f.eks. at du ”zoner” ud i samtaler.
 • Har svært ved at komme i gang med opgaver og gøremål
 • Har vanskeligheder med at organisere planlægge og skabe struktur
 • Har svært ved at fornemme tid
 • Undgår opgaver eller aktiviteter, som kræver længerevarende koncentration
 • Oplever glemsomhed i forhold til dagligdagen (aftaler, tidspunkter, vigtige ting som nøgler, telefon og pung)
 • Har svært ved at falde i søvn om aftenen, bl.a. på grund af den indre tankemæssige hyperaktivitet.
dreng kigger ud af vinduet

Den trætte hjerne

Mennesker med ADD beskriver ofte, at deres primære vanskeligheder er at være opmærksomme og koncentrerede, og dermed at opretholde et passende tempo og energiniveau i hverdagen. De beskrives ofte som ”hypo-aktive”, som er det modsatte af hyperaktive. De oplever, at det kræver meget energi at lave rutineprægede hverdagsopgaver, og at det er svært at planlægge og færdiggøre aktiviteter. De har ofte af deres omgivelser fået at vide, at de er dovne eller ligeglade, men for mennesker med ADD har trætheden ofte en anden skala og mange beskriver, at de har ”en træt hjerne”.

Sådan ser vores forløb ud, hvis du har ADHD

Som beskrevet kan ADHD komme til udtryk på mange forskellige måder, og vi tror på, at der er lige så mange ADHD’er, som der er mennesker med ADHD. Derfor vil et samtaleforløb hos os tage udgangspunkt i, at vi sammen lærer din ADHD rigtig godt at kende og får et billede af, hvordan den påvirker dig, dine relationer og dine ønsker for dit liv. Det giver et vigtigt fundament for, at vi sammen kan udvikle hensigtsmæssige strategier og redskaber, som du kan bruge til at håndtere de udfordringer, der følger med din ADHD.

Her er nogle eksempler på, hvilke områder vi f.eks. kan hjælpe med og som vi har erfaring med kan være hjælpsomt at komme omkring, når man er udfordret af sin ADHD:

 • En hverdag med mere overskud og energi
 • Overblik, struktur og rutiner
 • Stress-håndtering
 • Hvordan du kan bruge dine styrker, dit drive og kompetencer i dit studie/arbejdsliv/liv i øvrigt? 
 • Motivation og igangsætning
 • Øge selvværd og selvtillid
 • Styrkelse af relationer
 • Forståelse af hvordan en ADHD-hjerne fungerer
 • Betydningen af at få en diagnose

Hvorfor skal du vælge os til et ADHD forløb? 

Uanset om det er dig selv eller en nærtstående som er udfordret af ADHD, så er du velkommen her. Vi kan bidrage med en stor erfaring og forståelse for, hvordan ADHD kan påvirke både hverdagsliv, relationer og studie/arbejdsliv.

At få en diagnose som ADHD kan være forbundet med mange følelser, og vi ønsker at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan lære din ADHD bedre at kende, og sammen udvikle de nødvendige strategier, som du har brug for i forhold til dit liv. Vi tror på, at det er vigtigt at lave dette udviklingsarbejde sammen, da nogle strategier virker for nogen, men ikke for andre. Vi skal finde de strategier, som fungerer for netop dig.

Vi kender til ADHD-hjernens særlige og unikke kognitive profil, som kan give udfordringer i et samfund, som er indrettet efter hvordan flertallets hjerner fungerer. Og vi kender til den dobbelthed, der ofte kan være i forbindelse med at få en diagnose  – sorg og lettelse. 

Vi tilbyder forløb til dig, der…

 • Har en mistanke om, at du kunne have ADHD
 • Netop er blevet diagnosticeret og godt kunne tænke dig at blive klogere på ADHD’en.
 • Længe har vidst, at du har ADHD, men at du oplever nogle vanskeligheder i dit liv nu, og gerne vil have nogle samtaler med en psykolog, som har en særlig viden om netop denne diagnose.
 • Er pårørende til en med ADHD og ønsker at få støtte/rådgivning/vejledning i forhold til din situation. 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

ADHD står for Attention deficit hyperactivity disorder og er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne udfordringer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. 

Der findes også en form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller usynlig, og hvor det primært at opmærksomheden, der er udfordret. Denne kaldes ofte ”den stille ADHD” og bliver mange steder betegnet som ADD eller ADHD med overvejende forekomst af uopmærksomhed. Her har personen de samme opmærksomhedsvanskeligheder som ved ADHD, men hyperaktiviteten er fraværende eller foregår ofte på tankeplan i form af mental stress og tankemylder.  

Forskningen viser, at der er mange og komplekse årsager til, at ADHD udvikles, og at udviklingen involverer en interaktion mellem genetiske og miljømæssige faktorer. Der er en stærk arvelig komponent i udviklingen af ADHD, men også påvirkninger i graviditeten (rygning, alkohol, sygdomme) samt for tidlig fødsel, fødselsskader eller hovedtraumer menes at kunne spille en rolle for udviklingen. 

Der er ikke en specifik test, scanning eller undersøgelse, der kan vurdere, om du har ADHD eller ej. Diagnosen bliver stillet på baggrund af en vurdering af de vanskeligheder du oplever, observation af dig samt en række spørgsmål, hvor du svarer på i hvor høj grad, du kender de ting, der er nævnt i skemaet. Diagnosen bliver stillet af en psykiater eller en psykolog med speciale i testning og udredning. 

Forældre og pårørende spørger ofte, hvordan man kan identificere ADHD i barndommen. Nogle af de tidlige tegn kan omfatte udfordringer med opmærksomhed og hyperaktivitet. Det kan være stærk motorisk uro, som kan være svær at styre, og impulsive handlinger og beslutninger. Det kan være udfordringer med at følge instruktioner, lytte efter og koncentrere sig om skolearbejde eller en leg i længere tid. Nogle forældre til børn med ADHD beskriver også, at barnet fra en meget tidlig alder havde svært ved at regulere sig, dvs. græd meget, havde svært ved at spise, svært ved at falde til ro og sove samt var særlig følsom over for stimuli fra syn, hørelse og berøring. 

Børn uden ADHD kan også opleve ovenstående udfordringer i perioder af deres liv og de kan være helt normale for børn. I en udredningsproces er man derfor opmærksom på, at vanskelighederne skal have stået på i lang tid, og at de påvirker barnets funktionsniveau og optræder i flere områder af barnets liv f.eks. både i institutionen og hjemme.  

Der er en høj grad af arvelighed inden for ADHD. Tvillingestudier tilskriver genetiske faktorer 80% af årsagsforklaringerne ved ADHD. Det betyder, at en del forældre eller andre familiemedlemmer til børn og unge med ADHD selv har ADHD eller ADHD-lignende udfordringer. 

Voksne udredes for ADHD hos en psykiater eller en psykolog med speciale i testning og udredning. Man kan betale for dette selv og få det gjort i en privat klinik, eller man kan få en henvisning fra sin egen læge til en psykiater. Sidstnævnte er gratis, dog skal man regne med en meget lang ventetid. 

Udredningsprocessen består som oftest af en grundig samtale om dine symptomer og vanskeligheder gennem livet, evt. med udtalelse eller deltagelse fra nære pårørende. Udover det vil psykiateren observere dig under samtalen (hvordan du sidder, taler, koncentrerer dig etc.) og give dig nogle spørgeskemaer, du skal svare på. Ud fra samtale, observation og skemaer vil psykiateren eller psykologen vurdere, om diagnosen skal gives. 

Der er ikke noget, der tyder på, at der grundlæggende er forskel på mænd og kvinders ADHD, men der er nogle biologisk og kulturelle forskelle mellem de to køn, som kan have betydning for hvordan ADHD kommer til udtryk hos mænd og kvinder. 

Kvinder med ADHD oplever oftere end mænd indre kaos og kan maskere deres symptomer. De kan have en tendens til at være mere stille og indadvendte med deres opmærksomhedsforstyrrelse med det resultat, at deres vanskeligheder ikke opdages eller at deres symptomer fejltolkes. Derfor bliver mange kvinder diagnosticeret senere i livet end mænd. Nogle kvinder med ADHD beskriver ligeledes, at de stiller meget høje krav til sig selv og oplever en stor grad af selvkritik. 

De mere synlige symptomer som impulsivitet og hyperaktivitet ses hyppigere hos mænd end kvinder. Mænd med ADHD fremstår ofte mere aktive, udadreagerende og aggressive end kvinder. Disse psykologiske forskelle kan måske være med til at forklare, hvorfor de fleste hyperaktive børn med ADHD er drenge, og hvorfor der udredes langt flere drenge end piger i børnealderen. Hvor piger med ADHD ofte vender deres følelser mere indad og kan udvikle depression og angst, har mændene en større tilbøjelighed til at håndtere deres svære følelser ved brug af f.eks. alkohol og stoffer og dermed i større risiko for at udvikle et misbrug.  

Jeg er klar til at hjælpe dig

Sarah Sophie Hansen Psykologerne i Slotsmøllen
Sarah Sophie Hansen

Lokation: Hillerød

Tilgængelig: Tirsdag